Những kiến nghị đã trả lời
50x50
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Đăk Nông

Kiến nghị về việc: Thực hiện lập dự án đầu tư

Nội dung kiến nghị: Đơn vị chúng tôi tôi đang thực hiện một dự án thi công xây dựng, có vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau: Dự án X được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư năm 2009 thực hiện bằng vốn ngân sách TW hỗ trợ, dự án...
50x50
Nguyễn Thị Huệ, Công ty TNHH Kiểm thử và Bảo hiểm phần mềm

Kiến nghị về việc: Cách chuyển lại tiền bảo lãnh dự thầu cho đối tác nước ngoài

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi là Công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Trước kia khi tham gia thầu một dự án của Việt Nam, do không đủ năng lực tài chính nên Công ty chúng tôi ký hợp đồng liên danh với một công ty ở Singapore để...