Kiến nghị chờ trả lời
50x50
Công ty cổ phần Cơ Kim Khí Hà Nội

Kiến nghị về việc: Xử lý sai phạm

Nội dung kiến nghị: Đề nghị điều tra xử lý những sai phạm của công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất.