Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường
50x50
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn

Kiến nghị về việc: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Văn phòng Chính phủ! Ngày 22/11/2016, Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có...
50x50
Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa

Kiến nghị về việc: Xem xét áp tiền thuê đất giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung kiến nghị: Công ty TNHH Sao Mai Thanh Hóa là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tháng 1/2015, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa áp dụng đơn giá thuê đất giai đoạn 2015-2020 với mức giá tăng 329% so với mức cũ, khiến Công ty gặp nhiều khó...
50x50
Công ty TNHH Bethel Quốc tế

Kiến nghị về việc: Mở rộng nhà máy

Nội dung kiến nghị: Công ty kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho Công ty kinh doanh mở rộng nhà máy theo đúng quy trình của tỉnh và của các sở ban ngành đề ra.
50x50
Hội Vận tải biển Diêm Điền

Kiến nghị về việc: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển

Nội dung kiến nghị: Hội thay mặt gần 100 doanh nghiệp vận tải nới có gần 300 con tàu vận tải 2.000-10.000 tấn đang hoạt động trên toàn tuyến, vùng lãnh hải Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho doanhh nghiệp vận tải biển.
50x50
Nguyễn Viết Ngân

Kiến nghị về việc: Xem xét lại quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nội dung kiến nghị: Cuộc đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương với các doanh nghiệp cả nước vừa qua, sau một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp. Tôi thấy Thủ tướng , các Phó Thủ tướng đã lắng nghe...