Lao động - Tiền lương
50x50
CÔNG TY LUẬT TNHH BB & NU

Kiến nghị về việc: Quy định về đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và nội dung chi tiết của Hợp đồng lao động

Nội dung kiến nghị: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ có hướng dẫn cụ thể quy định về đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và nội dung chi tiết của Hợp đồng lao động để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
50x50
CÔNG TY LUẬT TNHH TINH TẾ

Kiến nghị về việc: Về giấy tờ đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nội dung kiến nghị: Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quy định: Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động... 3. Giấy phép lao động đã...
50x50
Công ty CP Bao bì Việt Nam

Kiến nghị về việc: Xây dựng thang bảng lương

Nội dung kiến nghị: Trong hệ thống thang bảng lương của Công ty chúng tôi có câu "Nếu Chính phủ có văn bản quy định mức lương tối thiểu vùng mới thay thế cho Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng cũ thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới...
50x50
Công ty CP Quốc tế Đồng Vượng

Kiến nghị về việc: Chế độ ăn định lượng cho công nhân mỏ

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Quý cơ quan. Căn cứ nội dung Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 'VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN GỌI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/2005/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005...
50x50
Công ty TNHH IIyama Seiki Việt Nam

Kiến nghị về việc: Quyết toán thuế TNCN cho lao động nước ngoài

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi có lao động là người nước ngoài, thuộc đối tượng cá nhân cư trú theo Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hàng tháng lao động này có hai khoản thu nhập, một là từ công ty mẹ ở nước ngoài, và một là công ty con ở...
50x50
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A

Kiến nghị về việc: Chế độ chi Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Nội dung kiến nghị: Theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động làm Công nhân vận hành nhà máy thủy điện và Công nhân sửa chữa các thiết bị Nhà máy thủy điện có được hưởng chế độ Bồi dưỡng bằng hiện vật không? Văn bản áp dụng nào? Xin cảm ơn!