Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư
50x50
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Kiến nghị về việc: Doanh nghiệp phải giám sát môi trường thường xuyên?

Nội dung kiến nghị: Công ty tôi được phê duyệt đánh giá tác động môi trường năm 2012, trong đó có quy định, công ty thực hiện giám sát môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm với tần suất 3 tháng/lần.Tuy nhiên, công ty tôi không phát sinh phóng xạ, tôi xin...