Địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn/Chi-tiet-kien-nghi/xu-ly-cong-bang-va-minh-bach-trong-van-de-tinh-thue-tncn/10273.html Thời gian in:
VPĐD Satkraft Holding Singapore Pte.Ltd tại Hà Nội

Kiến nghị về việc: Xử lý công bằng và minh bạch trong vấn đề tính thuế TNCN

50x50
Nội dung kiến nghị:
Công ty kiến nghị một số bất cập trong thực hiện chính sách thuế TNCN
File đính kèm:
  • Ngày 22/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8891/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 08/9/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 29/9/2017, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có Văn bản số 4448/TCT-TNCN trả lời VPĐD Satkraft Holding Singapore Pte.Ltd tại Hà Nội.