Địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn/Chi-tiet-kien-nghi/thanh-toan-cho-doanh-nghiep-tham-gia-xay-dung-cau-treo-dan-sinh/10618.html Thời gian in:
Công ty TNHH Quang Tiến Đắk Lắk

Kiến nghị về việc: Thanh toán cho doanh nghiệp tham gia xây dựng cầu treo dân sinh

50x50
Nội dung kiến nghị:
Công ty xin gửi kiến nghị về việc chưa thanh toán đủ tiền cho doanh nghiệp tham gia xây dựng cầu treo dân sinh theo đề án của Bộ Giao thông vận tải.
  • Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11330/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 08/11/2017.
50x50
Trả lời kiến nghị:
Ngày 09/11/2017, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 12622/BGTVT-KHĐT trả lời Công ty TNHH Quang Tiến Đắk Lắk.