Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc

Kiến nghị về việc: Cấp phép khai thác cát xây dựng

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty xin gửi kiến nghị về việc UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép khai thác cát xây dựng cho Công ty.

  • Ngày 21/01/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 571/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 10/02/2019.
50x50
Tỉnh Tây Ninh trả lời:

Thực hiện Công văn số 571/VPCP-ĐMDN ngày 21/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc. Sau khi xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trên của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc, UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến phúc đáp kiến nghị của Quý Công ty như sau:

1. Các căn cứ Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc chưa được UBND tỉnh cấp phép khai thác tại vị trí nhánh suối Tha La

Vào đầu tháng 4 năm 2018, Báo thanh niên và một số Báo điện tử đã đăng tải hoạt động khai thác cát khu vực hồ Dầu Tiếng làm ảnh hưởng đến Môi trường sống trong đó có nội dung gây mất an toàn hồ đập, hư hỏng đường giao thông và ô nhiễm nguồn nước…nên Văn phòng Chính phủ có các văn bản chỉ đạo: số 135/TB-VPCP ngày 06/4/2018; số 4700/VPCP-V.I ngày 21/5/2018, số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 và số 8555/VPCP-V.I  ngày 07/9/2018  truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh xử lý thông tin Báo chí phản ánh và chấn chỉnh ngay hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng. Quá trình xử lý, chấn chỉnh và UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 234/BC-UBN ngày 30/7/2018, Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 19/11/2018. Theo đó, tại Công văn số 6021/VP-KTN ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc thông báo tạm ngưng các thủ tục có liên quan đến hồ sơ xin cấp phép khai thác cát tại khu vực của hồ Dầu Tiếng, Công văn có nội dung: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 4700/VPCP-V.I ngày 21/5/2018, số 8555/VPCP-V.I ngày 07/9/2018, số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 và. Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành quyết định về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, UBND tỉnh trả lại tất cả các hồ sơ đang trình…..

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 6358/VP-KTN về việc giao Sở Tài nguyên – Môi trường có văn bản trả lời cho Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có Công văn số 7182/STNMT-PQLTN ngày 14/12/2018 phúc đáp Đơn xin cứu xét ngày 31/10/2018 của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc về việc tạo điều kiện cấp phép khai thác khoáng sản cát xây dựng cho Công ty tại vị trí nhánh suối Tha La, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Việc Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc đến nay chưa được cấp phép khai thác cát xây dựng tại vị trí nhánh suối Tha La (nằm trong khu vực Hồ Dầu tiếng) thuộc trường hợp tỉnh đang tạm dừng xem xét cấp phép trong khu vực Hồ Dầu Tiếng, vì các nguyên nhân và lý do nêu trên.

2. Quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc

- Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh đã cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng số 2837/GP-UBND cho Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc tại nhánh suối Tha La, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát xây dựng của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản tại nhánh suối Tha La, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với diện tích 38ha, chiều dài 2,3km”.

Theo đó Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc đã lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và được Sở Công Thương thẩm định tại Công văn số 796/SCT-KTATMT ngày 16/4/2018 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mỏ cát xây dựng tại nhánh suối Tha La, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây ninh.

Căn cứ Khoản 2, Điều 8, Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định: “Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và sau ngày Nghị định này có hiệu lực, phải thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định trước khi cấp phép”. Trường hợp của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc chưa được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 59, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Đơn đ ngh cp Giy phép khai thác khoáng sn;

b) Bn đ khu vc khai thác khoáng sn;

c) Quyết đnh phê duyt tr lượng khoáng sn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

d) D án đu tư khai thác khoáng sn kèm theo quyết đnh phê duyt và bn sao giy chng nhn đu tư;

đ) Báo cáo đánh giá tác đng môi trường hoc bn cam kết bo v môi trường;

e) Bn sao giy chng nhn đăng ký kinh doanh;

g) Trường hp trúng đu giá quyn khai thác khoáng sn thì phi có văn bn xác nhn trúng đu giá;

h) Văn bn xác nhn vn ch s hu theo quy đnh ti đim c khon 2 Điu 53 ca Lut này.”

Trường hợp của Công ty TNHH MTV Thành Huỳnh Ngọc UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh) chưa nhận hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản của công ty; UBND tỉnh cũng chưa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Lộ trình thực hiện tiếp tục cấp phép vật liệu xây dựng thông thường và than bùn theo quy hoạch

Hiện nay Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn của tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018. Theo Điểm c, đ, Khoản 1, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản có quy định:

Điều 22. Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

c) Khu vực khoáng sản thuộc vành đai biên giới quốc gia, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh;

đ) Khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới;”

Theo nội dung mục 8.2.2, chương 8 giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch và một số kiến nghị đối với Trung uơng thuyết minh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có nội dung:

Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 22 Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản để khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm cơ sở phê duyệt, triển khai thực hiện.”

UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, trình phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

0

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.