Nguyễn Văn Yên

Kiến nghị về việc: Cho phép triển khai các công trình cấp nước tập trung

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay vốn WB (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015; nội dung dự án gồm 03 Hợp phần: Cấp nước nông thôn; Vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2020;

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015; số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, giai đoạn 2016-2020;

Bộ Tài chính có Công văn số 6529/QĐ-BTC-QLN ngày 16/5/2016 về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế Tài chính Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” do WB tài trợ;

Theo đó, danh mục các công trình cấp nước tỉnh Gia Lai được duyệt theo Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT nêu trên đã xác định được nguồn vốn, đủ điều kiện triển khai các thủ tục đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Tiểu hợp phần 1: Cấp nước cho cộng đồng dân cư - Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, giai đoạn 2016-2020 tại văn bản số 916/BĐH-CT ngày 14/7/2016 của Ban điều hành Chương trình phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành Chương trình.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA đã tổ chức lập dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam, Nhà tài trợ, Văn kiện, Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình và trình Sở Xây dựng Gia Lai (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh) thẩm định và trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt theo đúng quy định.

Tuy nhiên, các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt sau ngày 31/10 của năm kế hoạch không được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công trong năm tiếp theo và cho rằng không đúng quy định tại điểm b, khoản 1, điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, mặc dù Chương trình đã được Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015.

Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB giải ngân dựa trên kết quả đầu ra và đánh giá bền vững sau 02 năm đưa vào sử dụng, do đó các công trình đã phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật cần phải được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công ngay để có kết quả đầu ra, giải ngân vốn, đồng thời có đủ thời gian để đánh giá công trình bền vững theo quy định của Chương trình.

Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ mà Chương trình phân bổ cho tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020, Ban QLDA kính đề nghị Công Thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ chuyền tải nội dung văn bản đến cấp có thẩm quyền (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xem xét và có văn bản cho phép các công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sau ngày 31/10 của năm kế hoạch được triển khai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thi công trong năm tiếp theo.

Rất mong Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ xem xét giúp đỡ, để cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho Ban QLDA hoàn thành nhiệm vụ./.

  • Ngày 02/5/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3531/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý và trả lời ông Nguyễn Văn Yên theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 24/5/2019.
50x50
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Ngày 30/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3588/BKHĐT-KTĐN có ý kiến về vấn đề này.

File đính kèm: 3588_DEFK.pdf

1

0

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.