Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An

Kiến nghị về việc: Thanh quyết toán BHYT và kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh

50x50
Nội dung kiến nghị:

Khi đọc Luật BHYT và văn bản hướng dẫn Luật BHYT chúng tôi không thấy có hướng dẫn nào là thanh tra hay kiểm tra việc khám chữa bệnh BHYT cho thanh tra hay các phòng chức năng của BHXH.

Nay chúng tôi thấy 1 số tỉnh thanh tra BHXH và cả phòng giám định thanh tra lại thanh quyết toán BHYT và kiểm tra đột xuất công việc khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh.

Chúng tôi là doanh nghiệp hỏi:

1 - Thanh tra BHXH và phòng chức năng của BHXH thanh tra lại các chi phí đã quyết toán có đúng quy định của pháp luật hay không?

2 - Kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có thuộc chức năng của BHXH hay không?

3 - Chúng tôi là doanh nghiệp chúng tôi có biết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp:

“1. Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán Nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, bảo đảm sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.

2. Chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao; chủ động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra phải đúng thời hạn theo quy định.

3. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất”.

  • Ngày 14/6/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5258/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 03/7/2019.
50x50
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:
Ngày 01/7/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Văn bản số 2373/BHXH-TTKT trả lời doanh nghiệp.

0

2

Protected by FormShield
Refresh

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.